Inteligentiškas energijos vartojimas

Otmar Frey: ZWEI siekia išsamiai informuoti visuomenę, politiką, žiniasklaidą ir sprendimus priimančius profesionalus apie energetiškai efektyvių technologijų potencialus ir galimybes. Rinkoje  siūlomų inovatyvių sprendimų pagalba, juos greitai įsisavinant, jau šiandien Vokietijoje per metus būtų galima sutaupyti apie 57 milijardus kWh elektros energijos, ir tik vėdinimo-šaldymo, elektros variklių ir apšvietimo srityse. Apytiksliai tai yra 40 procentų visų Vokietijos namų ūkių elektros energijos sąnaudų. Visose elektrotechnikos ir elektronikos srityse šiandien jau turime plačią energetiškai efektyvių gaminių pasiūlą: pasiūla apima pramonės ir verslo, o taip pat  privatųjį ir viešąjį sektorius. Paklausa, deja, labai atsilieka nuo pasiūlos, nepaisant, kad energetiškai efektyvūs gaminiai turi daugelį privalumų: iš verslo administravimo pusės – nedidelis energijos suvartojimas ir kartu vartotojimo išlaidų sumažėjimas; iš darnaus vystymosi  pusės – greitas ir veiksmingas poveikis klimato apsaugai; iš pramonės pusės – inovacijų, aukščiausios klasės technologijų ir darbo vietų skatinimas. Iniciatyva Inteligentiška energija – EnQ yra reikalinga, kad būtų imtasi priemonių paskatinti rinką iš vartotojų pusės ir kad būtų pagerintas politinis akstinas energetiškai efektyvių elektrotechnikos ir elektronikos produktų sklaidai ir sprendimų skatinimui.  

Klausimas: White-papers, EnQ žurnalas ir interneto platformos- esate plačiai atstovaujami žiniasklaidos priemonėse. Ką Jūs tikitės pasiekti?

Otmar Frey: White-papers aprašo energetiškai inteligentiškų technologijų potencialus nuo elektros gavimo, paskirstymo, iki jos panaudojimo mažinant elektros suvartojimą bei CO2 išskyrimą, o taip pat ir kliūtis, iškylančias diegiant efektyvias technologijas ir pasiūlymus jų pašalinimui. Čia pateikiami gausūs best practice pavyzdžiai, su konkrečiais duomenimis mažinančiais CO2  išmetimą,  didinančiais efektyvų energetinį potencialą  ir ekonominio atsiperkamumo skaičiavimais. Informacija yra orientuojama į sprendimus priimančius aukšto rango politikus, valdančiuosius, pramonės atstovus bei žurnalistus. White-papers galite paskaityti ar parsisiųsti: http://www.en-q.de/weissbuch.html arba http://www.en-q.de/whitebook.html 

Klausimas: Kas yra EnQ?

Otmar Frey: EnQ – iniciatyvos žurnalas apie inteligentišką energetiką. Du kartus per metus išeinantis EnQ žurnalas informuoja apie plačią inteligentiškų ir energetiškai efektyvių technologijų pasiūlą, pristato didžiuosius iniciatorius, dalyvauja politiniuose debatuose ir pristato reikšmingiausius pavyzdžius, sprendimus ir produktus. Šis žurnalas yra orientuotas į įmones ZVEI nares, kitų pramonės šakų įmones, sprendimus priimančius politikus, valdančiuosius ir žurnalistus. Iniciatyvos internetinė svetainė www.en-q.de. Patekęs į internetinę svetainę www.en-q.de lankytojas atsiduria virtualiame pasaulyje su trimis pasirinkimo galimybėmis (pramoninė halė, privatus  būstas ir viešoji erdvė), kuriose galima interaktyviai susipažinti su energetiškai efektyviomis technologijomis. Interneto svetainės lankytojui yra išsamiai paaiškinama, kad energetiškai efektyvių technologijų panaudojimas yra ir elektros energijos taupymas ir kartu pristatomi inteligentiški energijos naudojimo produktai. Internetinės svetainės pagalba ZVEI papildo teikiamą informaciją ir interaktyviu elementu, kuriuo galutinis vartotojas, o taip pat ir priimantieji sprendimus ekonomikos, pramonės ir politikos atstovai, gali susipažinti su šiuolaikiškomis energijos naudojimo technologijomis.  

Klausimas: Svarbiu potencialu energijos taupymui yra laikomas elektros  variklių modernizavimas. Kaip galima šioje srityje pasiekti užsibrėžtą 10 proc .energijos  sutaupymą?

Otmar Frey: Esant įprastam vartojimui, pasenusių elektros variklių sistemų modernizavimas per metus sutaupytų 27,5 milijardus kilovatvalandžių elektros. Tai yra 11 proc. visos pramonėje suvartojamos elektros energijos, arba per metus energijos išlaidoms sutaupyti 2,2 milijardai eurų. Didžiausias dėmesys yra skiriamas variklių apsisukimų skaičiaus reguliavimui ir elektriniams varikliams, priskiriamiems energetiškai efektyviai EFF1 klasei  . ZVEI informacinės kampanijos dėka, modernizavimo ir elektros variklių keitimo programos įmonėse po truputį įsibėgėja. Įgyvendinimas vyksta lėtai iš dalies ir dėl informacijos stokos apie energijos suvartojimą įmonėse, išanalizuojant ir įvardinant daugiausiai energijos vartotojančius įrengimus. Kita priežastis yra tai, kad įmonėse dažniausiai skirtingi skyriai atsakingi  už įrenginių pirkimą, aptarnavimą, bei elektros energijos išlaidas. Informacinių kampanijų tikslas yra best practice pavyzdžių pagalba parodyti, kaip nedidelių investicijų pagalba galima sutaupyti energijos išlaidas (informacinę brošiūrą galima nemokamai užsisakyti adresu antriebe@zvei.org). 

Klausimas: Jei 99 proc. visų Vokietijoje gaminamų skalbimo mašinų yra priskiriamos A klasei, ar tai yra ženklas, kad energijos efektyvumo klasių paskirstymas jau  nebeatitinka efektyvios energijos naudojimo nuostatų? Ką čia reikia daryti?

Otmar Frey: Dėl klausime pateiktos problemos Briuselyje yra performuluojami reikalavimai dėl energijos efektyvumo klasifikavimo. Matomai A klasė nebebus pati efektyviausia, gal  net priešingai. Galima tikėtis, kad visos efektyvumo klasės bus peržiūrėtos. Numatoma, kad naujasis klasifikatorius įsigalios 2010 m. viduryje arba metų pabaigoje. 

Klausimas: Kaip Jūs įsivaizduojate ateities energijos infrastruktūrą, kokį vaidmenį vartojimo optimizavimui turi taip vadinami inteligentiški skaitliukai ir inteligentiška pastatų technika?

Otmar Frey: Aprūpinimas elektros energija Vokietijoje ir Europoje turi paklusti visiškai naujiems reikalavimams. Ypač prie šių reikalavimų priskiriama didelės išorinių vėjo parkų galios integravimas į perdavimo tinklus ir decentralizuotų gamybos šaltinių pagausėjimas, kurie tiesiai jungtųsi į skirstomuosius tinklus. Problema gali atsirasti, norint kai kuriuose atskiruose regionuose  nedidelio galingumo saulės baterijų pagamintą elektros energiją jungti į paskirstymo tinklus,  tačiau  tikimasi ir šią problemą artimiausiu metu  techniškai išspręsti.Iš principo pasikeitus pagrindinėms sąlygoms, privalu išlaikyti šiandien egzistuojančias energijos aprūpinimo garantijas. Perdavimo tinkluose tai pareikalaus didesnio eksploatavimo, bei valdymo lankstumo. Tam reikalingos inovatyvios technologijos jau parengtos ir diegiamos. Galingų tarpvalstybinių tinklų (European Supergrid) kūrimas – viena iš pagrindinių idėjų. Aprūpinimo elektra infrastruktūros inteligencija ateityje vis daugiau priklausys nuo elektroninių bei komunikacinių komponentų,  perdavimo, bei skirstymo tinklų pralaidumo ir techninių sistemų tobulinimo. Tai ypatingai atsilieps decentralizuotam (atskirame nedideliame regione) energijos valdymui. Decentralizuoto energijos valdymo sistemos inteligencija glūdi sklandžiame kompleksiškame skirtingų elektros gamybos įrengimų suderinime ir optimizuotame elektros energijos poreikyje. Tikslas yra per vidinį pasiskirstymą išvengti neefektyvių apkrovų ir kartu elektros energijos aprūpinimo sistemoje išvengti papildomų rezervinės galios šaltinių įrengimo.  Pastatų energijos infrastruktūra ateityje tūrėtų būti taip suformuota, kad energijos suvartojimas galėtų būti organizuotas pagal poreikį ir vartojimą, o taip pat optimizuojant išlaidas. Būtent čia inteligentiški skaitliukai ir būtų svarbus lūžis, nes būtent šių skaitliukų pagalba gali būti aiškiai įvertinti vartojimo rodikliai. Tai būtų ir komunikacinis lūžis pastato energijos valdyme, nes greta energijos infrastruktūros atsiranda interaktyvi informacija  ir vartotojui. Tokiu būdu gali būti realizuotos pastangos (ir planai) dėl vartojimo optimizavimo. Mūsų dispozicijoje esantys centralizuoti ar decentralizuoti energijos šaltiniai galėtų būti naudojami optimaliai. Vartotojams šiame procese padeda inteligentiška (moderni) pastatų energetikos technika, kuri energijos vartojimą reguliuoja pagal vartotojo poreikius ir optimaliomis išlaidomis. Inteligentiškos pastatų technologijos energijos vartojimo optimizavimui turi papildomą potencialą, kaip pavyzdžiui automatinis apšvietimo reguliavimas, taupymas vėdinimui skirtos energijos optimizavimas, automatinis šviesos išjungimas ir kita. 

Interviu paruoštas bendradarbiaujant su žurnalu BussSysteme (Vokietija)