Pažeidžiamos žmogaus teisės

Aš visada buvau už Tautos teises ir už viską, kas iš to išplaukia. Tačiau jokiomis aplinkybėmis negaliu sutikti kai prisidengiant Tautos teisėmis į referendumą naudojama apgaulė.

Iš pateikto Konstitucijos pakeitimo įstatymo projekto, kurį paruošė ir pasirašė visi referendumo iniciatoriai ir kas sudaro referendumui teikiamą vienui vienintelį klausimą, kurio jau niekas, tame tarpe ir Seimas pakeisti negali – akivaizdžiai matomi keturi ir užslėptas penktas klausimas. Tik nedidelė žmonių dalis į visus šiuos penkis klausimus gali vienareikšmiai atsakyti Taip arba Ne. Tie, kurie bus už tai, kad negalima žemės parduoti užsieniečiams , bet bus prieš tai, kad dėl iškasenų būtų rengiamas referendumas, – laisvai savo valios pareikšti negalės. Taip referendumo rengėjai pažeidžia svarbiausią žmogaus teisę – laisvai išreikšti savo valią. Žmogus privalės balsuoti Taip, priverstas nekreipti dėmesio į savo valią (norą) kitais klausimais, arba turės aplamai nedalyvauti referendume. Tai grubiausias žmogaus teisių pažeidimas, apgulės būdu trukdant balsuotojui pareikšti tikrąją valią ar net dalyvauti referendume.

Tvirtinimas jog referendumas  „tautos atsibudimo požymis“, atsižvelgiant į žmogaus teisę laisvai ir nepriklausomai balsuoti, mažiausiai yra nekorektiškas. Renkant parašus dėl referendumo organizatoriai iš esmės kalbėjo tik apie žemę – deja ir dabar šis planuojamas referendumas vis dar žiniasklaidoje ar vykdomose apklausose įvardijamas kaip „referendumas dėl žemės pardavimo užsieniečiams uždraudimo“. O kaip su kitais, gudriai įterptais į pakankamai painų ir tik nedidelei prie jų paruošimo prisidėjusiai teisininkų grupei suprantamą įstatymo projektą, klausimais? Kaip su tuo, kad iš esmės keičiama konstitucijos pakeitimo tvarka? Kaip su tuo, kad iškasenas galėsime naudoti tik po referendumo, kaip su tuo, kad padarius nedidelį Referendumo įstatymo pakeitimą, turėsime privalomus teritorinius referendumus?  Minėtą įstatymo projektą esu parodęs keletui asmenų, kurie yra pasirašę referendumo teikimo lakštuose – jie visi pasakė, kad tokio teksto nesuprantą, bet tikėjo parašų rinkėjų paaiškinimais! O štai ir tas tekstas (beje sunkokai randamas net ir VRK tinklalapyje):

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m. _____ d. Nr. Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 33-1014, 1996, Nr. 64-1501, 2003, Nr. 14-540)

1 straipsnis. 9 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.“

2. Pakeisti 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

 

2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

47 straipsnis

Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.

Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.

Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.“

 

3 straipsnis. 147 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas

Pakeisti 147 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja po 1 mėnesio nuo jo priėmimo referendume dienos.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja po 2 mėnesių nuo šio įstatymo priėmimo referendume dienos.

3. Seimas per 2 mėnesius nuo šio įstatymo priėmimo referendume dienos konstituciniu įstatymu nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

Ar tikrai visi suprantame, ko siekiama tokiu įstatymu?

Beje, tokios apimties Konstitucijos keitimo įstatymo projektas, jeigu jis būtų ruošiamas įprasta tvarka, būtų peržiūrėtas Vyriausybėje, Seimo komitetuose, viešai būtų aptartos teigiamos ir neigiamos pasekmės ir tik tada įstatymo projektas būtų perduotas Seimui arba referendumui. Oponentai galėtų teigti, kad ir visa Lietuvos Konstitucija buvo priimta Tautos referendume, tačiau tą konstitucijos projektą ruošė Tautos išrinkti atstovai, buvo daug diskusijų ir kompromisų, projektas, kaip visuma buvo pateiktas visuomenei susipažinti, kol galutinis variantas buvo pateiktas Tautos valiai.

Taigi, VRK išduodama lakštus parašų rinkimui (beje minėtas painus tekstas – įstatymo projektas yra tik vienoje lapo pusėje, o antroje – jo nėra), pasielgė mažiausia aplaidžiai ir jeigu turėtume atsakingą Seimą, principingą teisėsaugą, – nesunkiai būtų nustatyti tie, kurie privalo atsakyti už nekompetenciją. Grupės, pateikusios tokį sprendimą referendumui, nebuvo galima registruoti. Jeigu VRK būtų principinga, šiandien tas klausimas jau būtų teismo išnagrinėtas ir išspręstas – tinka ar netinka pateiktas Konstitucijos keitimo įstatymo projektas.

Žmogaus teisių gynėjai dar ir šiandien galėtų bandyti kreiptis į administracinį teismą, prašydami panaikinti VRK nutarimą registruoti referendumo grupę, pateikusią tokį referendumui siūlomo sprendimo tekstą.